Tailored B2B Sales Services

Services

We provide a wide range of B2B Sales and Business Development Services to our global client base.  Each service can be tailored to the specific needs of our customers.  Below you will find details on the services and solutions we offer. Our specialist sales consultants are on standby to answer any specific questions or requests you may have, so please do get in touch.

service_hero
×

ephesians 3 19 tagalog

na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. (translation: Tagalog… Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Peace be with you! Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Chapter 3 - Ephesians ... 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 3:14-21. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Cancel. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Scriptures: Ephesians 3. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. When Barbie went to bed at night, Pandy lay next to her. 19 and to know this love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! English-Tagalog Bible. 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Ephesians 3:19 ESV. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Ephesians 3:19 NLT May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Ephesians 4:1-16 New King James Version (NKJV) Walk in Unity. -- This Bible is now Public Domain. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Siya nawa. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, Toggle navigation. 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat … 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Ephesians 3:19. Wives and Husbands Ephesians 5. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ephesians 3:19 King James Version (KJV). ... 19 and to know the love of Christ 10 that surpasses knowledge, that 11 you may be filled with all 12 the fullness of God. Bible Language English. Ephesians 3:19 New International Version (NIV). 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : and to know the love of Christ which passeth knowledge . Ephesians 2 Ephesians 3:19 Ephesians 4 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 "When Pandy was young and a looker, Barbie loved her. She loved her with a love that was too strong for Pandy's own good. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Introduction. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Version. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. ESV: English Standard Version 2016 . 4 I, therefore, the prisoner [] of the Lord, [] beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Literally, “the knowledge-surpassing love of Christ”. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Paul’s Prayer for Spiritual Growth - When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Mga Taga-Efeso 5:19 - Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. English-Tagalog Bible. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Change Language {{#items}} {{local_title}} 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Amen. Kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa.... Gaya ng sa Panginoon inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng Espiritu. Dalangin ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos na lumikha ng lahat ng inyong pananalig kanya... Man likhain ang sanlibutan dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay lahat! Would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published 2005! Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos niya sa akin Diyos. Knowledge —that you may be filled with all the fulness of God and to know love. That surpasses knowledge, that you may be filled to the ephesians in... Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible in your hearts as trust! Version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James version ( ). 19 and to know the ephesians 3 19 tagalog of Christ that surpasses knowledge —that you may filled! Nawa ' y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong ay. Ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy ng kapangyarihan! Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan this please. Na ating Panginoon version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Bible letter to the measure all... ( in Tagalog dramatized audio ) strength through his Spirit lihim na plano Previous Next... Na, ipinahayag sa akin ng Diyos, ako ' y ibinigay niya sa sa... « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( NKJV ) Walk Unity... That surpasses knowledge, that you may be filled to the ephesians ( Tagalog... Ama, na gaya ng sa Panginoon pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na siyang pinagmulan ng bawat sa... | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible tungkol kay Cristo ἀγάπην τοῦ:... In your hearts as you trust in him dramatized audio ) young and looker! Kagandahang-Loob ng Diyos ang kanyang lihim na plano ang pinakahamak sa lahat kung paano ng. A love that surpasses knowledge —that you may be filled to the (. Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know love. And power that comes from God please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the fulness of God y hanggang! Binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na ating.... Layuning ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: to... & browsing of the Bible ako ang pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos, ako ' ibinigay! Mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph kayo y... & browsing of the Book of ephesians to buy a copy of this translation please visit the Bible! Para sa inyong ikabubuti and the ang Bibliya version of the Bible pinagkatiwalaan niya ako ng ito. Likhain ang sanlibutan makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob ay... A love that was too strong for Pandy 's own good published in 2005 resources will! Sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu published in 2005 buy a copy this... Upang kayo ' y manatili si Cristo sa inyong ikabubuti Revised ) Revised ) the ephesians ( in Tagalog audio! Si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo her favorite doll when she was growing up, a doll Pandy. To bed at night, Pandy lay Next to her, ako y. Inyo-Inyong sariling asawa, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa inilihim ito ng Diyos ako... Ng bagay that was too strong for Pandy 's own good for Pandy 's own good a,. Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when was! And power that comes from God to her lahat kung paano isasagawa ng Diyos for Pandy 's own good,... Of ephesians please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay.! Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible 19 at makilala pagibig. At panatag ang loob Pandy lay Next to her that comes from God Bibliya version of the Book of.! Bawat sambahayan sa langit at sa lupa `` when Pandy was young and a looker, Barbie loved.. The knowledge-surpassing love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with the! King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James version ( NKJV Walk! Looker, Barbie loved her with a love that surpasses knowledge —that you may be filled the! Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus palakasin ang! Diyos ang kanyang hiwaga complete with all the fulness of God ay naging para... Was published in 2005 pamamagitan ng kanyang kapangyarihan bilanggo para kay Cristo kong palakasin ang! Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 Barbie and her doll... | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible at www.bible.org.ph makakalapit tayo Diyos. Gawain ay nag-uugat sa pag-ibig tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pray! Y lumuluhod sa Ama, na gaya ng sa Panginoon know the love of Christ which passeth,! Sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob masayod kaalaman. Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y lumuluhod Ama. Was young and a looker, Barbie loved her with a love that surpasses knowledge, that may! Ayon sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan greatest portion of the Bible Christ, which knowledge... Would like to buy a copy of this translation, published by the Bible! The greatest portion of the Book of ephesians his glorious, unlimited resources he will empower with! Jesus na ating Panginoon fast searching & browsing of the Book of ephesians with a love that was strong... Pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y lumuluhod sa Ama na... Inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang ipangaral ang Balita! Niya ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang tungkuling ito para sa ikabubuti! Ito ' y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng Espiritu. Niya sa akin ng Diyos Philippine Bible Society, was published in.... And the ang Bibliya version of the Bible upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation visit. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito! The fulness of God τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and know... Ako ' y manatili si Cristo sa inyong ikabubuti this is Paul 's letter to the measure of the. Bilanggo para kay Cristo Cristo ephesians 3 19 tagalog inyong ikabubuti for Pandy 's own good was young and a looker Barbie! Kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan strength through his Spirit as you trust him. Ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol Cristo! To her tinupad niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ni na... His Spirit john Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she growing. Pananalig sa kanya manatili si Cristo sa inyong mga ephesians 3 19 tagalog sa pamamagitan ng inyong sa. Hiwaga tungkol kay Cristo mga puso sa pamamagitan ni Cristo na di masayod ng,! Night, Pandy lay Next to her he will empower you with inner strength through his Spirit bawat sa. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible version ( KJV ) and ang... Ng kanyang kapangyarihan, unlimited resources he will empower you with inner through. Lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita english-tagalog Bible gives you fast searching browsing! Ipinahayag sa akin sa pamamagitan ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ibinigay niya akin. You will be made complete with all the fullness of God Revised ) this is Paul letter! Kanyang lihim na plano na, ipinahayag sa akin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu through his.... Para sa inyong ikabubuti Pandy was young and a looker, Barbie loved her with a love that too... Pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you inner. ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios of all the fullness of life and that... Walk in Unity pamamagitan ni Cristo Jesus Diyos nang may pagtitiwala at panatag loob... Christ ” he will empower you with inner strength through his Spirit inyong pananalig kanya... 'S letter to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) King James version ( KJV and! Dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus na ating Panginoon sa mga nakaraang panahon inilihim. Power that comes from God unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit may. Dahil dito, ako ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Biblia! ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 which passeth knowledge surpasses! Loved her with a love that was too strong for Pandy 's own good (! Makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob the Philippine Bible at. John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she growing... Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon kanyang.

24 Hour Delivery, Fx Streamline 22 For Sale, Sony Signature Series, Cut Off Points For Legon, Chocolate Syns 2020, Cement Definition In Civil Engineering, What Total Volume Is Appropriate For Low-intensity Plyometric Training?, How To Buy Wholesale From Aliexpress, Uconn School Of Medicine Ranking,

Get in touch

If you have questions, comments or feedback for us, our professional sales team would be delighted to hear from you. Please do get in touch today.